Oznámenie o ochrane súkromia v prostredí internetu

Predkladáme Vám toto Oznámenie o ochrane súkromia, pretože spoločnosť SANDOZ farmacevtska družba d.d. konajúca prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v Slovenskej republike SANDOZ d.d. – organizačná zložka s miestom činnosti na adrese Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, IČO: 35 972 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1333/B (ďalej len „spoločnosť SANDOZ“) spracúva o Vás pri navštevovaní jej webovej stránky www.linex-probio.sk také informácie, ktoré predstavujú „osobné údaje“ a skupina Novartis, ktorej súčasťou je spoločnosť SANDOZ považuje ochranu Vašich osobných údajov a súkromia za veľmi dôležitú.

Spoločnosť SANDOZ je zodpovedná za spracúvanie Vašich osobných údajov, keďže rozhoduje o tom, prečo a ako sú spracúvané, a tým koná ako „prevádzkovateľ“. V tomto Oznámení o ochrane súkromia odkazujú pojmy „my“ alebo „nám/náš“ na spoločnosť SANDOZ.

Toto Oznámenie o ochrane súkromia obsahuje informácie o štandardných technických alebo transakčných osobných údajoch, ktoré spracúvame o návštevníkoch našej webovej stránky www.linex-probio.sk, o právnom základe používania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach vo vzťahu k všetkým o Vás zhromaždeným osobným údajom.

Chceme Vás požiadať o dôkladné preštudovanie tohto Oznámenia o ochrane súkromia, a v prípade, že máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím, na adrese privacy-2.slovakia@sandoz.com.

1. Na akom základe používame Vaše osobné údaje?

Nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje, ak pre daný účel neexistuje právnym predpisom stanovený predpoklad. Preto budeme Vaše osobné údaje spracúvať výlučne:

 • ak sme získali Váš predchádzajúci súhlas;

2. Kto má prístup k Vašim osobným údajom a komu sú poskytované?

Nebudeme predávať, zdieľať ani iným spôsobom prenášať Vaše osobné údaje tretím stranám, ktoré nie sú uvedené v tomto Oznámení o ochrane súkromia.

V priebehu našich činností a na tie isté účely, ako sú stanovené v tomto Oznámení o ochrane súkromia, môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené alebo poskytnuté nižšie uvedeným kategóriám príjemcov, a to na základe opodstatnenej potreby informovanosti s cieľom dosiahnuť dané účely:

 • naši zamestnanci (vrátane zamestnancov, oddelení alebo iných spoločností skupiny Novartis);
 • naši ďalší dodávatelia a poskytovatelia služieb, ktorí nám poskytujú výrobky a služby;
 • naši poskytovatelia informačných systémov, poskytovatelia služieb na báze platformy cloud, poskytovatelia databáz a konzultanti;
 • naši obchodní partneri, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby spoločne s nami
 • akákoľvek tretia strana, vo vzťahu ku ktorej uskutočníme postúpenie alebo nováciu akýchkoľvek našich práv alebo povinností; a
 • naši poradcovia a externí právnici v kontexte predaja alebo prevodu ktorejkoľvek časti nášho podnikania alebo s tým súvisiacich aktív.

Vyššie uvedené tretie strany sú zmluvne viazané chrániť dôvernosť a bezpečnosť Vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Akýkoľvek vnútroštátny a/alebo medzinárodný regulačný, vykonávací, verejný orgán alebo súd môže mať prístup k Vašim osobným údajom alebo mu môžu byť Vaše údaje poskytnuté, v prípade, že máme povinnosť tak učiniť v zmysle platných zákonov alebo predpisov, resp. na žiadosť týchto orgánov.

Osobné údaje, ktoré od Vás získavame, môžu byť tiež spracúvané, sprístupnené alebo uložené v krajine mimo krajiny sídla spoločnosti SANDOZ, ktorá nemusí poskytovať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov.

Ak prenesieme Vaše osobné údaje externým spoločnostiam v iných jurisdikciách, zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov prostredníctvom

  • uplatnenia úrovne ochrany vyžadovanej v zmysle miestnych právnych predpisov o ochrane údajov/súkromia, vzťahujúcich sa na spoločnosť SANDOZ ,
  • konania v súlade s našimi politikami a zásadami a,
  • pokiaľ ide o spoločnosť SANDOZ so sídlom na území Európskeho hospodárskeho priestoru (čo zahŕňa členské štáty EÚ plus Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, ďalej ako „EHP“), ak nie je uvedené inak, prenosom Vašich osobných údajov len na báze štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou. Môžete požiadať o dodatočné informácie v súvislosti s medzinárodnými prenosmi osobných údajov a získať kópiu primeraných záruk zavedených v rámci uplatňovania Vašich práv, ako je stanovené nižšie v časti 6.

Pokiaľ ide o prenosy osobných údajov v rámci skupiny, skupina Novartis prijala Záväzné vnútropodnikové pravidlá („Binding Corporate Rules“), čo je systém zásad, pravidiel a nástrojov, poskytovaných európskym právom, v snahe zabezpečiť účinnú úroveň ochrany údajov v súvislosti s prenosmi osobných údajov mimo územia EHP a Švajčiarska. Viac informácií o Záväzných vnútropodnikových pravidlách nájdete tu https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/bcr-individual-rights-2012.pdf

3. Ako chránime Vaše osobné údaje?

Prijali sme náležité technické a organizačné opatrenia na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov.

Tieto opatrenia zohľadňujú:

   • súčasný stav technológie;
   • náklady spojené s jej zavedením;
   • povahu údajov; a
   • riziko spracúvania.

Účelom týchto opatrení je chrániť ich pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo zmenením, náhodnou stratou, neoprávneným sprístupnením alebo prístupom a voči iným protiprávnym formám spracúvania.

Okrem toho pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi dodržiavame nižšie uvedené povinnosti:

   • zhromažďujeme a spracúvame len osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a nie nadbytočné, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov; a
   • zabezpečujeme, aby Vaše osobné údaje zostali aktuálne a presné (čo sa týka druhého bodu, môžeme Vás požiadať o potvrdenie Vašich osobných údajov, ktoré máme k dispozícii a tiež Vás vyzývame, aby ste nás spontánne informovali v prípade akejkoľvek zmeny Vašich osobných pomerov, čo nám umožní zabezpečiť aktualizáciu Vašich osobných údajov).

4. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené alebo na dodržanie zákonných, prípadne regulačných požiadaviek.

Doba uchovávania je [ 12 ] mesiacov od Vášho posledného použitia webovej stránky www.linex-probio.sk. Po uplynutí tejto lehoty sa Vaše osobné údaje odstránia z našich aktívnych systémov.

5. Ako používame cookies a iné podobné technológie v rámci našej webovej stránky www.linex-probio.sk. ?

5.1 Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa zasielajú do Vášho počítača, keď navštívite našu webovú stránku www.linex-probio.sk. Používame cookies v súlade s týmto Oznámením o ochrane súkromia.

Nepoužívame cookies na sledovanie jednotlivých návštevníkov alebo na Vašu identifikáciu, ale na získanie užitočných poznatkov o spôsobe používania našej webovej stránky, aby sme ju mohli ďalej zlepšovať pre našich používateľov. Osobné údaje vygenerované prostredníctvom cookies sa zhromažďujú v pseudonymizovanej forme a podliehajú Vášmu právu namietať voči takémuto spracúvaniu údajov, ako je uvedené nižšie.

V rámci našej webovej stránky www.linex-probio.sk používame najmä tieto typy bežných cookies:

   • súbory cookies na prispôsobenie užívateľského rozhrania (t. j. cookies, ktoré si pamätajú Vaše preferencie);
   • overovacie súbory cookies (t. j. cookies, ktoré Vám umožňujú opustiť našu webovú stránku a vrátiť sa ňu bez potreby Vašej opätovnej autentifikácie);
   • cookies prehrávača videa (t. j. cookies, ukladajúce údaje potrebné na opätovné prehrávanie video alebo audio obsahu, a uchovávajúce Vaše preferencie);
   • analytické súbory cookies prvej strany (t. j. cookies, ktoré si pamätajú Vami navštívené stránky a poskytujú informácie a Vašej interakcii s týmito stránkami);
   • analytické súbory cookies tretích strán (t. j. cookies od dodávateľov tretích strán, sledujúce štatistiky našej webovej stránky a naopak).

Prosíme, vezmite na vedomie, že môžete Váš prehliadač upraviť tak, aby Vám oznámil, keď sú mu cookies zasielané. Ak si neželáte prijímať cookies, môžete ich tiež úplne odmietnuť aktivovaním príslušných nastavení Vášho prehliadača. A nakoniec, môžete taktiež vymazať cookies, ktoré už boli zaslané.

Viac informácií o tom, ako spravovať cookies na Vašom zariadení, získate prostredníctvom funkcie „Pomocník“ Vášho prehliadača alebo na stránke www.aboutcookies.org, kde sa nachádzajú komplexné informácie o spôsobe, ako postupovať v prípade jednotlivých prehliadačov (hypertextový odkaz je externý).

5.2 Iné technológie

Na zhromažďovanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na rovnaké účely, ako sú uvedené vyššie, môžeme v rámci našej webovej stránky používať aj iné technológie, vrátane:

   • internetových „tagov“ (ako tagy činnosti („action tags“), súbory GIF tvorené jedným pixelom, čisté súbory GIF, neviditeľné súbory GIF a 1-po-1 GIF, čo sú technológie umožňujúce nám sledovať prístupy užívateľov); a
   • technológie Adobe Flash (vrátane technológie Flash Local Shared Objects, pokiaľ si neupravíte Vaše nastavenia inak).

6. Aké sú Vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Môžete si uplatniť nižšie uvedené práva v rámci podmienok a obmedzení stanovených právnymi predpismi:

   • právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a, ak sa nazdávate, že akékoľvek informácie, ktoré sa Vás týkajú, sú nesprávne, zastarané alebo neúplné, právo požadovať ich opravu alebo aktualizáciu;
   • právo žiadať o vymazanie Vašich osobných údajov alebo ich obmedzenie pri určitých kategóriách spracúvania;
   • právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas, bez ovplyvnenia zákonnosti ich spracúvania pred takýmto odvolaním;
   • v prípade, ak je právnym základom spracúvania súhlas, právo požadovať ich prenosnosť, t. j. že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, sa Vám vrátia alebo sa prenesú na osobu podľa Vášho výberu, a to v štruktúrovanom, obvykle používanom a strojovo čitateľnom formáte bez akýchkoľvek prekážok z našej strany pri zachovaní dôvernosti.

Prosíme, vezmite však na vedomie, že za určitých okolností môže Vaše odmietnutie akceptovať cookies alebo nastavenie Vášho prehliadača ovplyvniť Váš zážitok z prehliadania a zabrániť Vám v použití určitých funkcionalít v rámci našej webovej stránky.

Ak máte akékoľvek otázky alebo si želáte uplatniť vyššie uvedené práva, môžete poslať e-mail na privacy-2.slovakia@sandoz.com, spolu s naskenovanou kópiou Vášho preukazu totožnosti na účely identifikácie, pričom sa rozumie, že takéto údaje použijeme len na overenie Vašej totožnosti a naskenovanú kópiu si po ukončení overovania neponecháme. Pri zasielaní takejto naskenovanej kópie prosím v rámci nej nezabudnite odstrániť/vymazať Vašu fotografiu a číslo národného registra alebo jeho ekvivalentu.

V prípade Vašej nespokojnosti s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, sa prosím s Vašou žiadosťou obráťte na našu zodpovednú osobu na global.privacy_office@novartis.com, ktorá Váš podnet prešetrí.

Okrem Vašich vyššie uvedených práv máte v každom prípade tiež právo podať sťažnosť na príslušné úrady na ochranu údajov.

7. Aké technické a transakčné údaje môžeme o Vás zhromažďovať?

7.1 Kategórie technických a transakčných údajov

Počas toho, ako používate našu webovú stránku, môžeme o Vás zhromažďovať rôzne druhy štandardných technických a transakčných údajov, potrebných na zabezpečenie správneho fungovania našej webovej stránky, vrátane:

   • informácií týkajúcich sa Vášho prehliadača a zariadenia (napr. doména poskytovateľa internetových služieb, typ a verzia prehliadača, operačný systém a platforma, rozlíšenie obrazovky, výrobca a model zariadenia);
   • štatistík ohľadom Vášho používania našej webovej stránky (napr. informácie o navštívenej stránke, vyhľadávané informácie, čas strávený na našej webovej stránke);
   • údajov o používaní (t. j. dátum a čas prístupu na našu webovú stránku stiahnuté súbory); a
   • všeobecnejšie, vrátane akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete pri používaní našej webovej stránky.

Prosím, berte na vedomie, že nebudeme vedome zhromažďovať, používať ani sprístupňovať osobné údaje maloletých osôb mladších ako 16 rokov bez získania predchádzajúceho súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu.

7.2 Účely spracúvania

Vždy spracúvame Vaše osobné údaje na konkrétne účely a spracúvame len osobné údaje, ktoré sú relevantné na dosiahnutie tohto účelu. Vaše osobné údaje, zhromaždené počas Vášho používania našej webovej stránky spracúvame, na nižšie uvedené štandardné účely:

   • spravovať našich používateľov (napr. registrácia, správa účtu, odpovedanie na otázky a poskytovanie technickej podpory);
   • spravovať a zlepšovať našu webovú stránku (napr. diagnostikovať problémy so serverom, optimalizovať návštevnosť, podľa potreby integrovať a optimalizovať webovú stránku);
   • merať používanie našej webovej stránky (napr. vypracovaním štatistiky o návštevnosti, zhromažďovaním informácií o správaní používateľov a o nimi navštívených stránkach);
   • zlepšiť a prispôsobiť Vaše skúsenosti a lepšie pre Vás upraviť obsah (napr. zapamätaním si Vašich volieb a preferencií, používaním cookies);
   • zasielať Vám personalizované lokalizované služby a obsah;
   • zlepšovať kvalitu našich výrobkov a služieb a rozšíriť naše podnikateľské aktivity;
   • monitorovať a predchádzať podvodom, neoprávneným zásahom a inému prípadnému zneužitiu vo vzťahu k našej webovej stránke;
   • odpovedať na úradnú žiadosť zo strany verejného alebo súdneho orgánu s potrebným povolením;
   • spravovať naše IT zdroje, vrátane riadenia infraštruktúry a kontinuity podnikateľskej činnosti;
   • chrániť hospodárske záujmy spoločnosti a zabezpečiť dodržiavanie predpisov a podávanie správ (ako napríklad dodržiavanie našich zásad a miestnych zákonných požiadaviek, daní a zrážok, riadenie údajných prípadov zneužitia právomocí alebo podvodu; výkon auditov a obhajoba v rámci súdnych sporov);
   • archivácia a vedenie záznamov; a
   • akékoľvek iné účely stanovené zákonom a orgánmi.

8. Ako Vás budeme informovať o zmenách v našom Oznámení o ochrane súkromia?

Vopred Vás upovedomíme o akýchkoľvek budúcich zmenách alebo doplneniach vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov, ako je opísané v tomto Oznámení o ochrane súkromia, a to formou individuálneho oznámenia prostredníctvom našich obvyklých komunikačných kanálov (napr. e-mailom), ako aj prostredníctvom našej webovej stránky (pomocou banerov, vyskakujúcich okien alebo iných oznamovacích mechanizmov).