Pravidlá a podmienky používania

1. Súhlas

Váš prístup na túto stránku a jej používanie podliehajú nasledujúcim pravidlám a podmienkam a všetkým všeobecne záväzným právnym predpisom. Prístupom na túto stránku a jej prehliadaním bez obmedzenia a výhrad súhlasíte s týmito podmienkami a pravidlami a ste si vedomý, že akékoľvek iné dohody týkajúce sa používania tejto stránky uzavreté medzi Vami a spoločnosťou skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, sa v rozsahu týchto pravidiel podmienok používania nahrádzajú, a že tieto pravidlá a podmienky používania majú pred takýmito dohodami prednosť.

2. Lekárske informácie/zdravotný stav

Informácie o výrobkoch na tejto webovej stránke poskytuje spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, a tieto sú určené iba na všeobecné informačné účely. Veľa z uvedených farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok možno získať iba na základe lekárskeho predpisu, a nie všetky tieto výrobky sú dostupné vo všetkých krajinách. Informácie o výrobkoch nie sú určené na to, aby poskytovali kompletné lekárske informácie. AK MÁTE NEJAKÉ ZDRAVOTNÉ ŤAŽKOSTI, BEZODKLADNE NAVŠTÍVTE LEKÁRA ALEBO POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. NEPOSKYTUJEME ŽIADNU OSOBNÚ LEKÁRSKU DIAGNÓZU ANI RADY OHĽADNE LIEČBY KONKRÉTNEHO PACIENTA A/ALEBO OCHORENIA. Vždy by ste mali získať kompletné lekárske informácie o Vašich liekoch viazaných na lekársky predpis alebo zdravotníckych pomôckach (vrátane ich zdravotných prínosov a možných nežiaducich účinkov) na základe prediskutovania správneho užívania lieku (liekov) alebo zdravotníckych pomôcok priamo s Vaším predpisujúcim lekárom alebo, v prípade potreby, s iným zdravotníckym pracovníkom. Lekárski odborníci môžu získať kompletné lekárske informácie z písomnej informácie pre používateľov (príbalového letáka) výrobku. Informácie o týchto výrobkoch sa v závislosti od krajiny môžu odlišovať. Pacienti, lekári a iní lekárski odborníci by si mali u miestnych zdravotníckych zdrojov a regulačných orgánov overiť informácie platné pre ich krajinu. Okrem toho, platné predpisy v mnohých krajinách obmedzujú (alebo v niektorých prípadoch dokonca zakazujú) možnosť spoločnosti skupiny Novartis,ktorá spravuje túto stránku, poskytovať informácie a/alebo priamo odpovedať pacientomna otázky týkajúce sa jej výrobkov viazaných na lekársky na predpis. Spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, však odpovie na otázky Vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a poskytne mu informácie v súlade s miestnymi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Používanie informácií

Kedykoľvek si môžete prehliadať túto stránku, prístup však môžete mať k informáciám z tejto stránky vrátane akéhokoľvek textu, obrazov, audia a videa (ďalej iba „Informácie“) a sťahovať alebo používať tieto na Vaše vlastné nekomerčné použitie. Nesmiete distribuovať, meniť, prenášať, opätovne zverejňovať ani používať Informácie na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku.

Musíte zachovať a reprodukovať úplne každé oznámenie o autorských právach alebo iných vlastníckych právach nachádzajúcich sa v akejkoľvek informácii, ktorú si stiahnete. Mali by ste pokladať za samozrejmé, že všetko, čo vidíte a čítate na tejto stránke, je chránené autorskými právami, kým nie je uvedené inak, a predmetné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, nemožno použiť, s výnimkou uvedenou v týchto pravidlách a podmienkach alebo v texte na tejto stránke. Spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, nezaručuje ani nevyhlasuje, že používaním materiálov zobrazených na tejto stránke neporušujete práva tretích strán, ktoré nie sú vlastnené spoločnosťou skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, a nie sú ani jej partnerskými spoločnosťami. S výnimkou už uvedeného obmedzeného oprávnenia Vám nie je poskytnuté ani udelené žiadne oprávnenie či právo k Informáciám, ani žiadne autorské práva spoločnosti skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, a ani autorské práva iných strán.

4. Ochranné známky/vlastnícke práva

Mali by ste považovať za samozrejmé, že všetky názvy výrobkov vyskytujúcich sa na tejto stránke, či už sú uvedené alebo nie veľkým písmom, alebo spolu so symbolmi ochranných známok alebo registrácie, sú ochrannými známkami spoločnosti skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, a/alebo iných strán.

5. Odmietnutie záruk

Hoci spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, vyvíja náležité úsilie na zabezpečenie toho, aby boli Informácie presné a aktualizované, tieto Informácie môžu obsahovať technické nepresnosti alebo chyby v písaní. Spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, si vyhradzuje právo robiť zmeny, opravy a/alebo zlepšenia Informácií, výrobkov a programov uvedených v týchto Informáciách, a to kedykoľveka bez oznámenia. Spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia, pokiaľ ide o presnosť akýchkoľvek Informácií. Spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne chyby ani opomenutia v obsahu tejto stránky. VŠETKY INFORMÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ „TAK, AKO SÚ“, T. J. V PÔVODNEJ PODOBE. SPOLOČNOSŤ SKUPINY NOVARTIS, KTORÁ SPRAVUJE TÚTO STRÁNKU, NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, POKIAĽ IDE O ÚPLNOSŤ ALEBO PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ NA TEJTO STRÁNKE, ICH MOŽNÉ POUŽITIA ALEBO VÝKLADU. PRETO BY TIETO INFORMÁCIE MALI NÁVŠTEVNÍCI STRÁNKY DÔKLADNE ZHODNOTIŤ A ZVÁŽIŤ.

Niektoré právne poriadky neumožňujú výnimku skrytých záruk, a tak sa uvedená výnimka na Vás nemusí vzťahovať. Spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, tiež nepreberá žiadnu zodpovednosť a nebude zodpovedná za žiadne poškodenie Vášho počítačového zariadenia ani iného majetku, ako ani za vírusy, ktoré ich môžu infikovať, v dôsledku prístupu k Informáciám alebo ich používania. Spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, si vyhradzuje právo kedykoľvek bez oznámenia a bez existencie akejkoľvek zodpovednosti túto stránku zrušiť.

6. Informácie, ktoré nám poskytnete

S výnimkou informácií, na ktoré sa vzťahuje naše Všeobecné oznámenie o ochrane súkromia v prostredí internetu a aplikácií, akákoľvek komunikácia alebo materiál, ktorý sa prenesie na túto stránku elektronickou poštou alebo inak, vrátane akýchkoľvek údajov, otázok, poznámok, návrhov a podobne, sa nepovažuje za dôvernú, nie je chránená zákonom, a tak sa s ňou bude aj zaobchádzať. Všetko, čo sa prenesie alebo zverejní, stáva sa majetkom spoločnosti skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, alebo jej partnerských spoločností, a bude možné to použiť na akýkoľvek účel, vrátane, nie však výlučne, možnosti akéhokoľvek rozmnožovania, sprístupnenia, prenesenia, vysielania a zverejnenia. Navyše, spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, môže ľubovoľne nakladať bez finančnej náhrady pre Vás so všetkými nápadmi, návrhmi, know-how alebo technikami nachádzajúcimi sa v akejkoľvek informácii, ktorú dáte na túto stránku, na akýkoľvek účel vrátane, nie však výlučne, na účel vývoja, výroby výrobkov a obchodovania s nimi.

7. Výrobky na celom svete

Táto stránka môže obsahovať informácie o výrobkoch a službách na celom svete, z ktorých nie všetky sú všade k dispozícii. Odkaz na výrobok alebo službu na tejto stránke neznamená, že tento výrobok alebo služba je alebo bude dostupná u Vás. Výrobky uvedené na tejto stránke môžu podliehať jednotlivým regulačným požiadavkám v závislosti od krajiny používania. V dôsledku toho návštevníci môžu byť upozornení na to, že niektoré súčasti tejto stránky sú určené iba pre určitý okruh odborných užívateľov alebo iba pre návštevníkov v niektorých krajinách. Nič na tejto stránke si nesmiete vykladať ako reklamu alebo propagáciu nejakého výrobku, ktorý nie je schválený na základe zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v krajine Vášho bydliska, alebo v krajine jeho používania.

8. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Nič na tejto stránke nepredstavuje výzvu alebo ponuku investovať do cenných papierov alebo certifikátov amerických bánk na deponované zahraničné akcie spoločností skupiny Novartis, ani obchodovať s nimi. Predovšetkým, aktuálne výsledky a vývojové trendy sa môžu významne odlišovať od akejkoľvek predpovede, stanoviska alebo predpokladu vyjadrených na tejto stránke, a na predchádzajúcu výkonnosť ceny cenných papierov sa nemožno spoliehať ako na ukazovateľ ich budúcej výkonnosti.

9. Odkazy na túto stránku

Spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, neprezrela a neskontrolovala všetky webové stránky tretích strán, ktoré obsahujú odkazy na túto stránku, a nie je zodpovedná za žiadne takéto iné webové stránky ani za žiadne iné subjekty odkazujúce na túto stránku. Ak chcete Vašu webovú stránku odkázať na túto stránku, môžete spraviť odkaz iba na jej domovskú stránku. V rámci tejto stránky nesmiete odkazovať na iné stránky ani subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku.

Citácie alebo používanie jednej alebo viacerých súčastí tejto stránky na stránke akejkoľvek tretej strany sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu takisto zakázané.

10. Odkazy na iné stránky

Odkazy na stránky tretích strán možno poskytnúť pre záujem alebo pohodlie návštevníkov tejto stránky. Keď budete odchádzať z tejto stránky, vynasnažíme sa informovať Vás, že pravidlá a podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov na stránke tretej strany môžu byť odlišné. Spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, však neberie na seba žiadnu zodpovednosť za odkazy od nás na iné stránky a predovšetkým žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo legálnosť ich obsahu. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z porušenia alebo opomenutia Zásad ochrany osobných údajov tretími stranami.

11. Uverejnenie informácií na tejto stránke

Hoci spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, môže občas sledovať alebo prezerať diskusie, chaty, uverejnenie informácií na stránke, prenosy, nástenky a podobne na tejto stránke, nie je tak vôbec povinná robiť. Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať akýkoľvek nezákonný, výhražný, urážlivý, očierňujúci, obscénny, škandalózny, potupujúci, pornografický alebo znevažujúci materiál alebo akýkoľvek materiál, ktorý by mohol predstavovať alebo podporovať správanie, ktoré by mohlo byť považované za trestný čin, byť príčinou občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušovať právne predpisy alebo dobré mravy. Spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, bude plne spolupracovať so všetkými orgánmi činnými v trestnom konaní a bude rešpektovať súdne rozhodnutie vyžadujúce alebo nariaďujúce spoločnosti skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, aby odhalila totožnosť kohokoľvek, kto uverejňuje takéto informácie alebo zdroje každej takejto uverejnenej informácie alebo materiálov na stránke.

12. Dôsledky

Ak sa dozvieme, že ste porušili akékoľvek pravidlá a podmienky uvedené v tomto právnom vyhlásení, alebo existuje odôvodnená obava, že Vaše konanie bezprostredne smeruje k takémuto porušeniu, okamžite môžeme prijať nápravné opatrenie vrátane toho, že užívateľovi zabránime používať služby, ktoré poskytuje spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, a odstránime všetky informácie, údaje a obsah, ktoré na túto stránku uložil užívateľ, a to kedykoľvek a bez oznámenia. Ak sme boli tým, že ste porušili tieto pravidlá, poškodení, môžeme, ako sa sami rozhodneme, od Vás žiadať odškodnenie.

13. Revízie

Spoločnosť skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, môže na základe aktualizácie zverejnených informácií kedykoľvek prepracovať a upraviť tieto pravidlá a podmienky. Ste viazaní všetkými týmito úpravami, a preto by ste mali pravidelne navštevovať túto stránku s cieľom pozrieť si súčasné aktuálne pravidlá a podmienky, ktorými ste viazaní.